II. PRAWO WYKROCZEŃ

W zakresie prawa wykroczeń udzielana pomoc prawna obejmuje m. in.:

  • obronę przed sądami grodzkimi
  • reprezentowanie oskarżyciela posiłkowego

Do najczęściej prowadzonych spraw o wykroczenia należą:

  • kolizja drogowa
  • naruszenie przepisów prawa o ruchu drogowym
  • spożywanie alkoholu w miejscu publicznym
  • drobna kradzież
  • zakłócanie porządku publicznego
  • zakłócanie ciszy nocnej