I. PRAWO KARNE

 • obrona we wszystkich rodzajach postępowań i na wszystkich etapach (np.: śledztwo, dochodzenie, postępowanie zwyczajne, postępowanie uproszczone, postępowanie przyspieszone, wnoszenie i popieranie apelacji)
 • reprezentowanie pokrzywdzonego i pomoc w zagwarantowaniu jego praw (np.: sporządzanie i składanie zawiadomienia o przestępstwie, składanie wniosków dowodowych, składanie zażaleń na postanowienie prokuratora o umorzeniu śledztwa, reprezentacja przed sądem)
 • reprezentowanie przed sądem oskarżyciela posiłkowego i obrona jego praw
 • reprezentowanie powoda cywilnego w sprawach karnych
 • reprezentowanie osób niebędących stronami (np.: reprezentowanie osoby zatrzymanej, składanie zażaleń na postanowienie i sposób dokonania przeszukania)

Do najczęściej prowadzonych spraw karnych należą:

 • wypadki komunikacyjne
 • prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub narkotyków
 • przestępstwa gospodarcze, w tym związane z odpowiedzialnością podmiotów zbiorowych
 • dochodzenie odszkodowań, w tym odszkodowań za niesłuszne zatrzymanie, aresztowanie lub skazanie
 • kradzież
 • kradzież z włamaniem
 • rozbój
 • oszustwo (wyłudzenie)
 • niszczenie mienia
 • podrabianie dokumentów
 • groźby karalne
 • posiadanie narkotyków
 • przekroczenie uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych
 • łapownictwo czynne i bierne